Regulamin konkursu: "WYGRAJ ARANŻACJĘ OKNA Z IDESCU"
Loading page icon iDESCU

Regulamin konkursu: "WYGRAJ ARANŻACJĘ OKNA Z IDESCU"

Postanowienia ogólne (Konkurs "Wygraj aranżację okna z iDESCU")

 1. Organizatorem konkursu jest Kaja-Tex B. Kasinski, NIP 778-102-90-82, ul. Działkowa 9, 62-872 Borek, reprezentowany przez profil idescu_home.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/idescu_home/ (zwanej dalej “Profil”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat, dalej nazywany Uczestnik.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Instagram.
 3. Konkurs rozpoczyna się od 21.02.2023r o godz. 17:00 i kończy 08.03.2023r o godz. 24:00.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, za pośrednictwem Profilu oraz www.idescu.pl.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Profilu ze strony Instagram’a oraz za poprawne działanie bezpłatnej aplikacji iDESCU na telefonach Uczestników.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizualizacji dekoracji okiennych na tle zdjęcia okna, przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji iDESCU. O miejscu danej wizualizacji zajętym w konkursie decyduje ilość polubień danej wizualizacji przez innych użytkowników Instagrama, zebrana zarówno na profilu Instagram należącym do osoby biorącej udział w konkursie jak i profilu idescu_home. Dodatkowe informacje odnośnie zasad przesyłania wizualizacji pomiędzy profilami znajdują się na stronie: http://idescu.pl/blog/artykuly/konkurs-aranzacja-okna-idescu

Wyłonienie zwycięzców:

– Zwycięzcą konkursu będzie osoba z największą ilością „polubień” wizualizacji wykonanej przy pomocy aplikacji iDESCU i przesłanej zgodnie z zasadami Konkursu. Zwycięzca otrzyma uszytą na wymiar wygrywającą wizualizację, zgodnie z wymiarami podanymi w aplikacji, do ceny maksymalnej 1500 PLN brutto.

– W Konkursie przyznane zostanie 10 wyróżnień, dla osób z kolejnymi największymi ilościami „polubień” wizualizacji wykonanych przy pomocy aplikacji iDESCU i przesłanych zgodnie z zasadami Konkursu. Jako nagrody dla osób wyróżnionych wizualizacji przekazane zostaną poduszki obszyte materiałem w kolorze magenta.

- dla każdej osoby biorącej udział w konkursie przekazany zostanie jednorazowy, 15% kod rabatowy na zakupy w aplikacji iDESCU.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem http://idescu.pl/blog/artykuly/konkurs-aranzacja-okna-idescu
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie ona przesłana kurierem/pocztą.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilu (imię, nazwisko, nazwa miejscowości), jak również dowolnie dysponować zdjęciami wizualizacji okiennych, przesłanymi na Profil.
 4. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa   majątkowe   do   przesłanych wizualizacji, na wszystkich znanych na czas zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  w  zakresie,  w  którym  dla  wprowadzania,  wyświetlania, stosowania,    przekazywania    i    przechowywania       niezbędne    jest    jej zwielokrotnienie, b) przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek innych zmian w przesłanej wizualizacji, c) rozpowszechniania utworu w sposób  inny  niż określony  w  poprzednim  punkcie –prawo  do  publicznego wykonania,  wystawienia,  wyświetlenia,  odtworzenia  oraz  nadawania  i  re-emitowania,  a  także  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieci Internet.
 5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres idescu@idescu.pl wiadomości z następującymi danymi:

-imię i nazwisko

-adres korespondencyjny

-numer telefonu

-adres mailowy

Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagram”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub odwołania konkursu przed terminem określonym w pkt. 7.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie: http://idescu.pl/blog/artykuly/konkurs-aranzacja-okna-idescu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany strony z informacjami o konkursie ze strony: http://idescu.pl/blog/artykuly/konkurs-aranzacja-okna-idescu na inną stronę z domeny www.idescu.pl, szczególnie w przypadku zmiany układu/ wyglądu serwisu internetowego Organizatora.